Vārda dienu svin: Līga
   


Projekts „Mana sociālā atbildība” (My Social Responsibility)

Ievietots 09.03.2012.

Skrundas novada pašvaldība sadarbībā ar 12 partneriem no Latvijas un Lietuvas drīzumā uzsāks projekta LLIV-322 „Mana sociālā atbildība” īstenošanu, kura mērķis ir nodrošināt vides pieejamību un veicināt vienlīdzīgas iespējas cilvēku ar invaliditāti integrācijai sabiedrībā, attīstot jaunus sociālos pakalpojumus – asistents-pavadonis personu ar funkcionāliem traucējumiem dalībai pasākumos publiskā vidē un īslaicīgas uzturēšanās mītne personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Projektā paredzētas dažādas aktivitātes, tostarp, projektu partneru tikšanās, vienotu starpvalstu koncepciju izstrāde cilvēku ar invaliditāti integrācijai sabiedrībā, investīcijas infrastruktūrā, aprīkojuma iegāde, jaunu sociālo pakalpojumu ieviešana, iedzīvotāju informēšana par projektā sasniegtajiem rezultātiem, u.c.
Skrundā paredzēta īpaša lifta, kas pielāgots gulošu pacientu transportēšanai, izbūve Skrundas veselības un aprūpes centra ēkai Kuldīgas ielā 2, kā arī divu telpu renovācija, pielāgojot tās īslaicīgās uzturēšanās pakalpojumu (līdz 30 dienām gadā) nodrošināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem, jo ir gadījumi, kad ilgstoša ievietošana sociālās aprūpes institūcijā nav nepieciešama vai arī speciāls atbalsts klientam vajadzīgs tikai īsu brīdi (piemēram, kamēr likumiskajiem pārstāvjiem vai ģimenes locekļiem, kas kopj klientu, ir jādodas komandējumā vai jāsaņem stacionārā medicīniskā palīdzība vai tml.).
Kopumā visu projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanai piesaistīts Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas finansējums EUR 1 157 295,45 apmērā. Skrundas novada pašvaldības daļa projektā sastāda EUR 98 077,80, no tiem EUR 83 366,13 pārrobežu sadarbības programmas finansējums, EUR 14 711,67 – pašvaldības līdzfinansējums.
Projektu uzsāks š.g. aprīlī/maijā un to paredzēts īstenot līdz 2013.gada nogalei.


Ievietots 12.03.2014.

Janvāris/Februāris/Marts
Projekta aktivitātes
 • 8. janvārī ievietota informācija Skrundas novada pašvaldības mājas lapā par iespējām saņemt konsultācijas publiski pieejamiem objektiem un iestādēm bezmaksas (universālā dizaina) konsultācijām vides, informācijas, pakalpojumu un/vai produktu pieejamības novērtēšanai. Konsultācijas mērķis – sniegt padomus, kā padarīt konkrēto objektu pieejamāku plašākam cilvēku lokam. http://www.skrundasnovads.lv/index.php?fn_mode=fullnews&fn_id=1357
 • 23. un 24. janvārī, visaukstākajās ziemas dienās Skrundas novada pašvaldības pārstāves Zane Eglīte un Maruta Brizga piedalījās Kurzemes plānošanas reģiona organizēja divu dienu pieredzes apmaiņas braucienu pa ziemeļlietuvu un Kurzemi. Brauciena mērķis bija iepazīstināt pašvaldībās ar divu gadu laikā veiktiem darbiem vides, pakalpojumu, informācijas un produktu pielāgojumos Klaipēdā, Nīcā, Ventspilī, Kuldīgā un Liepājā pēc universālā dizaina principiem, tos padarot ērtāk lietojamus vietējiem iedzīvotājiem un viesiem. http://www.kurzemesregions.lv/galerijas/5
 • 6. februārī SIA "UniKon" Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrā tā iemītnieku ērtībai uzstādīja sešas funkcionālās gultas un skapīšus.
 • No 21.-25. februārim veikalā Elvī Skrundā ir apskatāma izstāde par projektā „Mana sociālās atbildības” sasniegtajiem rezultātiem. http://www.skrundasnovads.lv/index.php?fn_mode=fullnews&fn_id=1458
 • 26. februārī apkopojot informāciju par iedzīvotājiem, kas apmeklējuši veikalu Elvi Skrundā, Skrundas novada pašvaldība secina, ka ar informāciju par projekta realizāciju ir iepazinušies 5481 Latvijas iedzīvotāji.
 • 3. marts saskaņots projekta "Mana sociālā atbildība" īslaicīgās uzturēšanās pakalpojuma ieviesēju sadarbības plāna projekts ilgtermiņa rezultātu nodrošināšanai.
 • 12. martā Skrundas novada pašvaldības pārstāves Zane Eglīte, Maruta Brizga un Gunta Stiba piedalījās projekta noslēguma konferencē "Universālais dizains – izaicinājums vai iespēja?", kas norisinājās Liepājā.

Ievietots 11.12.2013.

Oktobris/Novembris/Decembris
Projekta aktivitātes
 • 6. septembrī Skrundas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Skrundas novads" ir publicēta informācija par divu jaunu sociālo pakalpojumu pieejamību Kurzemē – Pavadonis asistents un īslaicīga uzturēšanās personām ar garīga rakstura traucējumiem (līdz 30 dienām gadā).
 • 22. oktobrī tika izsludināts eseju konkurss „Universālais dizains – ko tas nozīmē man?” Tā mērķis ir veicināt studentu interesi un izpratni par universālo dizainu, tā principiem un nozīmi sabiedrības integrācijas veicināšanā. Piedalīties aicināti arhitektūras zinātnes un tās apakšnozaru vidējās profesionālās, bakalaura, maģistrantūras un doktorantūras mācību un studiju programmu studenti. http://www.skrundasnovads.lv/index.php?fn_mode=fullnews&fn_id=1200
 • 22. oktobrī tika izsludināts konkurss „Universālais dizains – kas tas par zvēru?” Tā mērķis ir veicināt skolēnu interesi un izpratni par universālo dizainu, tā principiem un nozīmi sabiedrības integrācijas veicināšanā. Piedalīties aicināti 5. līdz 12.klašu vispārējās, speciālās un profesionālās izglītības iestāžu skolēni. Konkursu rīko projekta LLIV-322 „Mana sociālā atbildība” ietvaros. http://www.skrundasnovads.lv/index.php?fn_mode=fullnews&fn_id=1201
 • Apkopojot informāciju par īslaicīgās uzturēšanās pakalpojuma izmantošanu, Skrundas novada pašvaldība informē, ka, laika posmā no 1.augusta līdz 1. novembrim, pakalpojumu Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrā ir saņēmušas 8 personas.
 • 6. novembrī projekta vadītāja Zane Eglīte ņēma dalību desmitajā video konferencē, lai pārrunātu projekta virzību, sasniegtos rezultātus pakalpojuma ieviešanā, problēmas, vai veiksmes stāstus, gatavošanos mobilajai izstādei.
 • 8. novembrī Kurzemes plānošanas reģionam, kā vadošajam partnerim ir sniegti dokumenti, lai varētu iesniegt Latvijas–Lietuvas apvienotajam sekretariātam projekta izmaiņas, kas saistītas ar Skrundas novada pašvaldības projekta daļas finanšu līdzekļu ietaupījumu projekta administrēšanā novirzīt uz būvniecību.
 • 9. novembrī ir noslēgts līgums ar SIA „UniKon” par sešu funkcionālo gultu un skapīšu iegādi.
 • 14. novembrī sagatavots un iesniegts trešais pārskats par finansējuma izlietojumu Valts reģionālās attīstības aģentūrai kā pirmā līmeņa kontroles institūcijai.
 • No 21. novembra Skrundas novadā Kurzemes plānošanas reģions aicināja seniorus pieteikt savā novadā vai pilsētā ērtāk pieejamos objektus (parkus, pastaigu takas, u.tml.), sabiedriskās iestādes (bibliotēkas, skolas, pašvaldība, u.c.), dzīvojamās mājas un citas publiski pieejamas ēkas. http://www.skrundasnovads.lv/index.php?fn_mode=fullnews&fn_id=1274
 • 11. decembrī projekta vadītāja Zane Eglīte viesojās Jonišķu saules skolā (Lietuvā), lai klātienē apskatītu kā tiek sniegts īslaicīgās uzturēšanās pakalpojums cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Projekta „Mana sociālā atbildība” ietvaros šādu pakalpojumu ievieš divi Latvijas partneri- Skrundas novada pašvaldība un Dundagas novada pašvaldība- un viens Lietuvas partneris Jonišķu pilsētas dome. Lietuviešu kolēģi, vērtējot paveikto darbu ar klientiem laika posmā no 2013.gada jūnija līdz decembrim, secina, ka ir nepieciešamas izmaiņas likumdošanā un šādu pakalpojumu vienai personai vajadzētu ļaut izmantot no trīs līdz pat pusgadam. Šādai normatīvo aktu prasību maiņai arī piekrīt Skrundas novada pašvaldība, lai sniegtu atbalstu ģimenēm, kuru aprūpē ir personas ar garīga rakstura traucējumiem.

Ievietots 06.09.2013.

Jūlijs/Augusts/Septembris
Projekta aktivitātes
 • 25. jūlijā Skrundas novada dome nolemj slēgt līgumu ar Skrundas novada pašvaldības iestādi "Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs" par īslaicīgās uzturēšanās pakalpojuma cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem pilotēšanu.
 • 1. augustā Skrundas novada pašvaldība noslēdz līgumu ar Skrundas novada pašvaldības iestādi "Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs" par īslaicīgās uzturēšanās pakalpojuma cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem pilotēšanu.
 • 4. septembrī Skrundas novada pašvaldības pārstāves Zane Eglīte un Maruta Brizga piedalījās devītajā darba grupas sanāksmē Klaipēdā. Šajā seminārā tika diskutēts par paveiktajiem darbiem UD principu ieviešanā projekta plānotajās aktivitātēs. Dalījās pieredzē par divu jaunu sociālo pakalpojumu pilotēšanu, kā arī par nepieciešamajiem grozījumiem projektā, par ceļojošo izstādi, video uzņemšanas koncepciju un datu bāzes attīstību.
 • 6. septembrī Skrundas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Skrundas novads" ir publicēta informācija par divu jaunu sociālo pakalpojumu pieejamību Kurzemē – Pavadonis asistents un īslaicīga uzturēšanās personām ar garīga rakstura traucējumiem (līdz 30 dienām gadā).
  http://www.skrundasnovads.lv/dokumenti/avize_skrundas_novads_septembris_2013.pdf

Ievietots 14.06.2013.

Aprīlis/Maijs/Jūnijs
Projekta aktivitātes
 • 23. aprīlī Skrundas novada mājas lapā ir ievietots baneris par Universālo dizainu.
 • 25. aprīlī Skrundas novada pašvaldības pārstāve Zane Eglīte piedalījās darba grupas sanāksmē Klaipēdā (Lietuva).
 • 4. jūnijā Skrundas novada pašvaldības pārstāve Zane Eglīte un Skrundas novada pašvaldības iestādes "Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs" direktore piedalījās Īslaicīgās uzturēšanās pakalpojuma cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem atklāšanas pasākumā Saules skolā, Jonišķos (Lietuva).
 • 12. jūnijā Skrundas kultūras namā , Lielajā ielā 1 a plkst. 11.00 notika izglītojošs pasākums par vides pielāgošanu pēc universālā dizaina (UD) principiem, kas tika rīkots vērienīgas kampaņas ietvaros. Kampaņas mērķis ir veicināt sociālo integrāciju Kurzemes plānošanas reģionā, padarot apkārtējo vidi vienlīdz pieejamu ikvienam cilvēkam.

Ievietots 07.03.2013.

Janvāris/Februāris/ Marts
Projekta aktivitātes:

 • 15.janvārī Skrundas novada pašvaldības pārstāve Zane Eglīte un Skrundas veselības un sociālās aprūpes centra direktore Maruta Brizga piedalījās Kurzemes plānošanas reģiona projekta ietvaros organizētā pieredzes apmaiņas braucienā. Brauciena mērķis bija viesoties sociālās aprūpes iestādes, kas sniedz pakalpojumus cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem gan Liepājas apkārtnē, gan Kretingu un Klapēdas apkārtnē.
 • 4. februārī ekspuatācijā tika nodots projekta ietvaros izbūvētais lifts un divas pielāgotas palātas universālā dizaina principiem Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrā. Atklāšanas video
 • 6. februārī Skrundas veselības un sociālās aprūpes centram tika sniegta konsultācija par jaunā pakalpojuma - īslaicīgā uzturēšanās cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem ieviešanu.

Ievietots 14.12.2012.

Oktobris/Novembris/Decembris
Projekta aktivitātes:

 • Skrundas novada pašvaldības, P/A "Sociālais dienests" un Skrundas Profesionālās vidusskolas pārstāvji piedalījās trīs dienu (18 h) seminārā „Cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem integrācijas veicināšana, izmantojot Universālā Dizaina principus” 2012.gada 27.-28.novembrī un 3.decembrī Skrundas arodvidusskolā, Skrundas pagastā.
 • P/A "Sociālais dienests", Skrundas Profesionālās vidusskolas un Aprūpes centra "Valtaiķi" pārstāvji piedalījās četru dienu semināru „Cilvēku ar invaliditāti vajadzības un integrācijas iespējas” 2012.gada 30.-31.oktobrī un 6.-7. novembrī Skrundas arodvidusskolā, Skrundas pagastā.

Ievietots 04.09.2012.

Jūlijs/Augusts/Septembris
Projekta aktivitātes:

 • Parakstīts līgums par lifta šahtas izbūvi, lifta uzstādīšanu un divu telpu pielāgošanu Universālā dizaina principiem Kuldīgas ielā 2, Skrundā. Būvuzņēmējs – SIA „AB Būvniecība”. Līgumcena - 49067,66 LVL bez PVN.
 • Noslēgts līgums par būvuzraudzību objektā ar SIA „IMD grupa” un autoruzraudzību ar SIA „Struņķkrogs”.
 • 14.augustā apmeklēta projekta partneru sanāksme, kas norisinājās projekta partnera pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” telpās Dzirnavu ielā 9, Kuldīgā.
 • 29.augustā Skrundas Sociālā dienesta direktore Anda Vītola, Skrundas Veselības un sociālās aprūpes centra direktore Maruta Brizga un Skrundas novada pašvaldības policijas inspektors Normunds Eihe projekta ietvaros apmeklēja semināru „Vides pieejamība un Universālais dizains kā sociālo integrāciju veicinošs faktors”, kuru organizēja Šauļu Reģionālās attīstības aģentūra.

Ievietots 14.06.2012.

Aprīlis/Maijs/Jūnijs
Uzsāktas projekta aktivitātes:

 • aprīlī izsludināta iepirkumu procedūra „Lifta šahtas piebūves pie veselības un aprūpes centra ēkas fasādes būvniecība, lifta uzstādīšana un divu telpu pielāgošana Universālā dizaina principiem Kuldīgas ielā 2, Skrundā, Skrundas novadā”, tomēr procedūra pārtraukta būtisku kļūdu dēļ plānotajos būvdarbu apjomos. Šobrīd notiek projekta rasējumu detalizācija un konstatēto nepilnību novēršana. Atkārtotu iepirkumu procedūru plānots izsludināt līdz jūnija beigām.
 • iesniegts pieprasījums valsts budžeta dotācijas saņemšanai 3 446,47 LVL projekta īstenošanai.
 • 16.aprīlī apmeklēta projekta partneru sanāksme, kas norisinājās projekta partnera pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” telpās Dzirnavu ielā 9, Kuldīgā.
 • Apvienotajā tehniskajā sekretariātā iesniegts projekta grozījumu pieprasījums projektā paredzēto rezultatīvo rādītāju precizēšanai.

Informāciju sagatavoja:
Zane Eglīte un Gita Rubežniece
Skrundas novada pašvaldības
Attīstības nodaļa

Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv